4. ledna 2012

Cesta vedoucí k propasti

Znát nebo přehlížet elementární fakta, být či nebýt zodpovědný za události, není otázkou optimismu nebo pesimismu. Jestliže ti, kdo se pokládají za politiky, při této své činnosti – zpravidla - ignorují vše či téměř vše, co s ní souvisí, měli by být odkázáni na smetiště dějin.

Nemluvím přirozeně o těch, kteří za několik tisíciletí přeměnili veřejné záležitosti v nástroj moci a bohatství pro privilegované třídy, v kteréžto činnosti v posledních osmi či deseti tisících letech, za něž máme k dispozici určité stopy sociálního chování lidského druhu, jenž podle názoru vědců existuje jako myslící tvor stěží déle než 180 tisíc let, dosáhli skutečně rekordní krutosti.

Není mým cílem zabývat se takovými tématy, bezpochyby nudnými pro téměř sto procent lidí nepřetržitě bombardovaných zprávami z médií zahrnujících od tištěného slova až po trojrozměrné obrazy, které se začínají promítat v drahých kinech, a není daleko den, kdy budou převažovat i na již tak úžasných televizních obrazovkách. Ne náhodou sídlí takzvaný zábavní průmysl v srdci impéria, které všechny tyranizuje.


Chci hovořit z pohledu dneška jako výchozího bodu o cestě vedoucí k propasti. Mohl bych dokonce mluvit o „nevyhnutelné“ cestě a určitě bych byl blíž ke skutečnosti. Myšlenka posledního soudu je obsažena v náboženských učeních nejvíce rozšířených mezi obyvateli planety a nikdo je proto neoznačuje za pesimistická. Naopak, mám zato, že elementární povinností každého seriózního a soudného člověka, jakých jsou miliony, je usilovat o odsunutí a snad i zabránit této dramatické a nedaleké události v současném světě.

Ohrožují nás mnohá nebezpečí, ale dvě z nich – nukleární válka a klimatické změny – jsou rozhodující a obojí se také stále více vzdalují řešení.

Demagogické řeči k těmto otázkám, prohlášení a projevy tyranie vedené ve světě Spojenými státy a jejími mocnými a bezvýhradnými spojenci nepřipouštějí v tomto směru žádnou pochybnost.

První leden 2012, západní a křesťanský nový rok, se shoduje s výročím vítězství revoluce na Kubě a s rokem 50. výročí Karibské krize (říjen 1962), která svět postavila na pokraj světové nukleární války. A to mne nutí k napsání těchto řádků.

Má slova by neměla význam, pokud by jejich smyslem bylo, vinit z něčeho americký lid, nebo jakoukoli jinou zemi, která je spojencem Spojených států, protože stejně jako ostatní národy světa by i oni byli nevyhnutelně obětí tragédie. Nedávné události v Evropě a dalších místech ukazují rozhořčené masy těch, které nezaměstnanost, nouze, snižování příjmů, dluhy, diskriminace, lži a politikaření přivedla k protestům, a brutální represe ze strany strážců zavedeného pořádku.

Stále častěji se mluví o vojenských technologiích poškozujících celou planetu, jedinou obyvatelnou oběžnici vzdálenou stovky světelných let od další, která by pro nás snad mohla být vhodná, pokud bychom se přesunovali rychlostí světla, tři sta tisíc kilometrů za sekundu.

Nesmíme zapomínat, že pokud by náš skvělý myslící živočišný druh zmizel, uplynuly by miliony let, než by znovu vznikl jiný, schopný myšlení, vzhledem k přirozeným zákonům vývoje druhů, evoluce objevené Darwinem v roce 1859, kterou dnes uznávají všichni seriózní vědci, ať věřící či nevěřící.

Žádná jiná epocha v historii člověka nepoznala nebezpečí, jaká v současnosti ohrožují lidstvo. Lidé jako já, kteří již oslavili pětaosmdesátku, se dožili 18 let a maturity ještě předtím, než byl dokončen vývoj první atomové bomby.

Dnes je připraveno k nasazení na tisíce podobných artefaktů – a nesrovnatelně silnějších než ty, které vyvolaly žár slunce nad městy Hirošima a Nagasaki.

Počet zbraní tohoto druhu, které se ukládají navíc v úložištích, plus těch, které již byly na základě dohod rozmístěny, překročil dvacet tisíc jaderných střel.

Použití sotva stovky těchto zbraní by stačilo k vytvoření jaderné zimy, jež by v krátkém čase způsobila strašnou smrt všech lidí obývajících planetu, jak brilantně a s počítačově zpracovanými údaji vyložil americký vědec a profesor Alan Robock z Rutgers University v New Jersey.

Kdo je zvyklý číst zprávy a seriózní mezinárodní analýzy, ví, že riziko vypuknutí války, v níž by bylo použito nukleárních zbraní, se zvyšuje s rostoucím napětím na Středním východě, kde je množství jaderných zbraní plně připravených k boji soustředěno v rukách izraelské vlády, jejíž status silné atomové mocnosti nikdo ani nepřipouští, ani nepopírá. Stejně tak narůstá napětí kolem Ruska, země s nespornou odvetnou silou ohrožované takzvaným evropským protiatomovým štítem.

Úsměv vyvolává americké tvrzení, že evropský protiatomový štít má chránit také Rusko před Íránem a Severní Koreou. Pozice Američanů v této citlivé záležitosti je tak slabá, že se jejich spojenec Izrael ani nenamáhá předběžně konzultovat opatření, jež by mohla rozpoutat válku.

Lidstvo ovšem nemá žádné záruky. Kosmický prostor v blízkosti naší planety je zahlcen satelity Spojených států schopnými sledovat i to, co se děje na střechách obydlí jakékoli národa světa. Život a zvyky každého člověka nebo rodiny se staly předmětem sledování, odposlech stamiliónů mobilů a téma rozhovorů jakéhokoliv uživatele kdekoliv ve světě přestává být soukromou záležitostí a stává se zdrojem informací pro tajné služby Spojených států.

Takové je právo, jež zbývá občanům našeho světa v důsledku jednání vlády, jejíž Ústava, schválená v roce 1776 Kongresem ve Filadelfii ještě stanovila, že lidé se rodí svobodní a sobě rovní a Stvořitel je nadal určitými právy, z nichž už samotným Američanům, ani žádným občanům světa nezůstalo ani právo sdělovat příbuzným a přátelům své nejintimnější pocity.

Válka je trágédií, jež může nastat, a je velmi pravděpodobné, že nastane. Avšak i kdyby bylo lidstvo schopné ji odsunout na neurčito, odehrává se stále rychlejším tempem další stejně dramatický fenomén: klimatické změny.
Zmíním jen to, co přední světové vědci a vykladatelé světa zachytili v dokumentech a filmech, jež nikdo nezpochybňuje.
Je dobře známo, že vláda Spojených států odmítla Kjótské dohody o životním prostředí, přičemž tuto svou linii ani nekoordinovala s nejbližšími spojenci, jejichž území budou v budoucnosti silně trpět a v některých případech jako Holandsko, téměř úplně zmizí.

Planeta dnes žije, aniž by měla k tomuto závažnému problému připravenou nějakou politiku. Hladiny moří zatím stoupají, obrovské vrstvy ledu pokrývajícího Antarktidu a Grónsko, kde se nachází přes 90 % sladké vody světa, se stále rychlejším tempem rozpouštějí a lidstvo dosáhlo 30. listopadu roku 2011 oficiálně počtu 7 miliard obyvatel, jichž v nejchudších oblastech světa setrvale a nevyhnutelně přibývá. Mohou snad ti, kdo se v posledních 50 letech věnovali bombardování zemí a zabíjení milionů lidí, mít starost o osudy ostatních národů?

Spojené státy jsou dnes nejen podněcovatelem těchto válek, nýbrž také největším výrobcem a vývozcem zbraní na světě.

Jak je známo, tato mocná země podepsala na příští roky smlouvu na dodávky za 60 miliard dolarů do Saudskoarabského království, kde nadnárodní společnosti Spojených států a jejich spojenců vytěží denně 10 milionů barelů lehkého oleje, tedy paliva za miliardu dolarů. Co se s touto zemí a s tímto regionem stane, až se tyto zásoby energie vyčerpají? Není možné, aby náš globalizovaný svět bez odmlouvání akceptoval kolosální plýtvání energetickými zdroji, jejichž vytvoření trvalo přírodě stovky milionů let a jejichž mrhání zvyšuje základní výdaje. Nebylo by to v žádném případě hodno inteligence připisované našemu druhu.

V posledních 12 měsících se situace značně zhoršila v důsledku nových technologií, které namísto aby tragédii způsobovanou plýtváním fosilními palivy zmírňovaly, podstatně ji ztěžují.

Význační světoví vědci a badatelé již dříve upozorňovali na dramatické důsledky klimatických změn.

Francouzský režisér Yann Arthus-Bertrand ve filmovém dokumentu nazvaném „Home“, uvedeném v polovině roku 2009 a vyrobeném ve spolupráci s mezinárodně váženými a dobře informovanými osobnostmi, vysílá světu na základě nesporných faktů varování, co se děje. Podloženými argumenty ukazuje neblahé důsledky vyčerpání energetických zdrojů vytvořených za stovky milionů let přírodou, za necelá dvě století. Nejhorší však není kolosální mrhání, nýbrž sebevražedné dopady na lidský druh. S odkazem na samotnou existenci života vytýká lidskému druhu: „...Využíváš pro sebe pohádkové dědictví 4 miliard let, které Země nabízí. Je ti pouhých 200 000 let, ale už jsi změnil tvář světa.“

Až do té chvíle nikoho nevinil, ani nemohl vinit, prostě ukazoval objektivní realitu. Avšak dnes musíme my všichni cítit vinu, že o tom víme, ale pro řešení se nesnažíme nic udělat.

Autoři tohoto díla zahrnuli do svých obrazů a představ vzpomínky, data a myšlenky, které bychom měli znát a brát v úvahu.

Další skvělý filmový materiál uvedený v posledních měsících byly „Oceány“, zpracované dvěma francouzskými realizátory. Na Kubě je považován za nejlepší film roku. Podle mého soudu možná nejlepší film této epochy.

Je to materiál udivující svou precizností a nádherou obrazů, jaké nebyly nikdy žádnou kamerou natočeny: bylo do něho investováno 8 let a 50 milionů EUR. Lidstvo bude muset poděkovat za tento důkaz o způsobu, jakým se projevují přírodní principy porušované člověkem. Herci nejsou lidé, jsou to obyvatelé světových moří. Zaslouží si Oskara!

Co povzbudilo můj smysl pro povinnost k napsání těchto řádek nebyla fakta, o nichž jsem hovořil až dosud a která jsem tak či onak komentoval již dříve, nýbrž skutečnosti, jež v souvislosti se zájmy nadnárodních společností vyplouvají v posledních měsících po troškách na světlo a jsou podle mého názoru definitivním potvrzením zmatku a politického chaosu vládnoucího ve světě.

Jen před pár měsíci jsem se ve zprávách poprvé dočetl o existenci břidlicového plynu. Uvádělo se, že Spojené státy mají zásoby schopné pokrýt jejich spotřebu tohoto paliva na 100 let. Vzhledem k tomu, že mám v současnosti čas na studium politických, ekonomických a vědeckých témat, která mohou být pro naše národy opravdu užitečná, spojil jsem se diskrétně s několika lidmi žijícími na Kubě nebo mimo naši zemi. Nikdo z nich kupodivu o věci nic neslyšel. Nestalo se to samozřejmě poprvé. Člověk žasne nad skutečnostmi, jež jsou samy o sobě důležité a skrývají se v úplném moři informací, smíchány se stovkami nebo tisíci zprávami kolujícími po planetě.

Zájem o téma jsem však neztratil. Uplynulo několik měsíců a břidlicový plyn už není žádnou novinkou. Na přelomu nového roku již bylo známo dost informací, aby bylo zcela zřejmé, že svět nevyhnutelně míří k propasti, ohrožován tak krajně vážnými riziky jako atomová válka a klimatické změny. O prvním jsem již mluvil, ke druhému uvedu s ohledem na stručnost jen fakta známá a některá zatím neznámá, která by žádný politický činitel ani rozumný člověk neměl přehlížet.

Neváhám říci, že na obojí pohlížím s vyrovnaností let prožitých v této pozoruhodné fázi historie člověka, jež přispěla ke vzdělanosti našeho statečného a hrdinného lidu.

Plyn se udává v TCF (Trillion cubic feet), které se mohou vztahovat ke kubickým stopám nebo kubickým metrům, podle systému měrných jednotek používaného v té které zemi (ne vždy je jasně řečeno, zda se jedná o jedno nebo o druhé). Přitom hovoříme-li o bilionech ve španělštině, máme obvykle na mysli milion milionů, množství, které angličtina označuje jako trilion, což je třeba mít na zřeteli při analýze zpravidla obrovských čísel vztahujících se k plynu. Budu se snažit na to upozornit, kde by bylo zapotřebí.

Americký analytik Daniel Yergin, autor objemného klasického díla o historii ropy řekl podle agentury IPS, že třetinu veškerého plynu vytěženého ve Spojených státech tvoří plyn břidlicový.

„...Provoz jedné plošiny se šesti vrty může spotřebovat 170 000 kubických metrů vody a vyvolat dokonce škodlivé jevy, třeba ovlivnit seismické pohyby, kontaminovat podzemní i povrchové vody a poškodit krajinu.“

Britská skupina BP informuje zase, že „ověřené zásoby konvenčního nebo tradičního plynu na planetě dosahují celkem 6.608 bilionů – milionů milionů – kubických stop, cca 187 bilionů kubických metrů, (...) a největší ložiska jsou v Rusku (1.580 TCF), Iránu (1.045), Kataru (894) a Saudské Arábii a Turkmenistánu (po 283 TCF).“ Jedná se o produkovaný a obchodovaný plyn. 

„Studie EIA (vládní agentura Spojených států pro energii) vydaná v dubnu 2011 uvedla prakticky stejné množství (6.620 TCF nebo 187.4 bilionů kubických metrů) rekuperovatelného plynu „shale gas“ ve 32 zemích, z nichž giganty jsou Čína (1.275 TCF), Spojené státy (862) Argentina (774), Mexiko (681), JAR (485) a Austrálie (396 TCF).“ „Shale gas“ je břidlicový plyn. Povšimněte si, že podle známých údajů má Argentina a Mexiko téměř tolik jako Spojené státy. Čína s největšími ložisky vlastní téměř dvojnásobné zásoby než oba předcházejí a má o 40 % víc než Spojené státy.

„...země po léta závislé na zahraničních dodavatelích by měly obrovské zdroje v poměru ke své spotřebě; např. Francie a Polsko dovážející 98 a 64 % plynu, který spotřebují, by v břidlicových horninách či lutitech měly zásoby přesahující 180 TCF pro každou.“

„Při těžbě z lutitů – uvádí IPS – je využíváno metody nazvané „fracking“ (hydraulická frakce) pomocí vhánění velkého množství vody plus písku a chemických aditiv. Uhlíková stopa (podíl CO2 uvolňovaný do atmosféry) je daleko větší než při produkci konvenčního plynu.“

„Protože jde o bombardování vrstev zemské kůry vodou a dalšími látkami, zvyšuje se riziko poškození podloží, půdy, hladiny podzemních a povrchových vod, krajiny a komunikací, pokud by zařízení na těžbu a dopravu tohoto nového bohatství vykazovala závady nebo provozní chyby.“

Stačí říci, že mezi mnoha chemikáliemi vháněnými spolu s vodou při těžbě tohoto plynu je silně karcinogenní benzen a toluen.

Expertka Lourdes Melgar z Technického a vysokoškolského institutu v Monterrey soudí, že: „Je to technologie vyvolávající mnoho diskusí, a ložiska leží v oblastech, kde není voda...“

„Plynonosné lutity jsou zdrojem nekonvenčních ropných látek zachycených v horninách, v nichž jsou ukryty, proto se k jejich uvolnění ve velkém používá hydraulická frakce (v angličtině známá jako „fracking“)“, uvádí IPS.

„Těžba břidlicového plynu vyžaduje velké množství vody a kopání a frakce produkuje velký objem tekutého odpadu, který může obsahovat rozpuštěné chemikálie a další znečišťující látky, které musí být před vypuštěním čištěny.“

„Produkce z břidlice prudce stoupla z 11.037 milionů metrů kubických v roce 2000 na 135.840 milionů v roce 2010. Bude-li expanze pokračovat tímto tempem, pokryje podle EIA v roce 2035 45 % celkové spotřeby plynu.“

„Nedávné vědecké výzkumy varovaly před negativním profilem břidlicového plynu z hlediska životního prostředí.“

Akademici Robert Howarth, Renee Santoro a Anthony Ingraffea z americké Cornell University, dospěli k závěru, že tento ropný produkt je více kontaminující než ropa a plyn, jak uvádějí ve své studii „Metan a stopy plynů se skleníkovým efektem v zemním plynu pocházejícím z břidlicových formací,“ publikované v dubnu loňského roku v časopise Climatic Change.

„Uhlíková stopa je větší než u konvenčního plynu nebo ropy v jakémkoli časovém horizontu, avšak zejména v úseku 20 let. V porovnání s uhlím je za 20 let nejméně o 20 % vyšší, možná až dvojnásobná,“ zdůraznila zpráva.

„Metan je jeden z nejvíce znečišťujících skleníkových plynů vedoucích ke zvyšování teploty planety.“

„V těžebně aktivních oblastech (jeden nebo více vrtů na kilometr) se průměrná a maximální koncentrace metanu ve studnách s pitnou vodou zvyšovala se zkracující se vzdáleností od nejbližšího plynového vrtu a byl potencionálním zdrojem exploze,“ uvádí text autorů Stehpena Osborna, Avnera Vengoshe, Nathaniela Warnera a Roberta Jacksona ze státní Duke University.

„Tyto ukazatele zpochybňují argument průmyslu, že břidlice může nahradit uhlí při výrobě elektřiny, a tak být prostředkem ke zmírnění klimatických změn.“

„Je to příliš ukvapené a riskantní dobrodružství.“

„V dubnu 2010 spustil Stární department USA Globální iniciativu pro břidlicový plyn, na pomoc zemím, které by chtěly využít tohoto zdroje, při jeho vyhledávání a rozvoji, s případným ekonomickým výnosem pro nadnárodní společnosti této země.“

Nevyhnutelně jsem se rozepsal šířeji, nebylo jiné cesty. Připravuji tyto řádky pro webovou stránku Cubadebate a pro Telesur, jednu z nejserióznějších a nejčestnějších stanic našeho zkoušeného světa.

Čekal jsem s otevřením tohoto tématu, až pominou sváteční dny starého a nového roku.

Fidel Castro

4. ledna 2012